Great Famine เพลงพื้นบ้านของชาวไอร์แลนด์

เพลงพื้นบ้านจัดว่าเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลานานมาก เพลงพื้นบ้านนอกจากจะบอกเล่าเรื่องราวในยุคสมัยที่เพลงนี้ถูกแต่งขึ้นแล้ว เพลงพื้นบ้านยังเป็นตัวบอกแนวคิด จิตใจ